Provozní řád

  1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem domu a nájemcem.
  2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vznikne po připsání platby v době splatnosti na účet pronajímatele, zaslaný nájemci po rezervaci.
  3. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.ubytovanijachymov.cz
  4. Dům se pronajímá jako celek. Majitel se po dobu Vašeho pobytu v domě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.
  5. Nástupy na pobyt: od 14:00. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt. Ukončení pobytu: nejpozději do 10-ti hodin. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy, bude proveden zápis stavu elektroměru , vodoměru a měřiče tepla. Poté budou vydány klíče od domu.
  6. Při nástupu host uhradí poplatek obci 14 Kč osoba/den a vratnou kauci 5 000 Kč v hotovosti. (tato kauce slouží k případné úhradě vzniklých škod způsobených nájemcem)
  7. Objednávka: objednávky na pronájem domu přijímáme písemně (e-mail) pomocí kontaktního formuláře ve složce kontakty/rezervace, my Vám nejpozději do 24 hodin sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme pobyt na tento termín předběžně rezervovat po dobu 7-mi kalendářních dnů. Po potvrzení rezervace je požadována úhrada zálohy ve výši 50% z předpokládané ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace nebo obratem v případě rezervace 7 a méně dnů před nástupem. Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha se hradí převodem na účet na základě vystaveného písemného potvrzení o rezervaci. Doplatek musí být uhrazen na náš účet nejpozději 5 pracovních dní před nástupem na pobyt.
  8. Ve všech prostorách domu je přísný zákaz kouření a stěhování nábytku.
  9. Nájemce je povinen: dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pronájem domu.
  10. Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že: Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu (max. 12 osob) nebo vyšší počet osob než byl nahlášen. Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele). Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně ( mimo krbová kamna). Zjistí pobyt předem nedomluveného domácího zvířete. Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká ubytovateli povinnost vrátit poměrnou část zaplacené ceny pobytu.

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí a na zahradě.

Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken.

V domě se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celého domu s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.

V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem domu využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

Před ukončením pronájmu nájemce vyčká na příjezd pronajímatele a provede řádné předání objektu ve stavu, v jakém objekt převzal. Pokud tak neučiní, kauce propadá.


Ohlašovny na tel. číslech:
Tísňové volání 112
První pomoc 155
Hasiči 150
Policie 158
Provozovatel +420 737 510 054 / +420 776 095 116

Webdesign by Martin Vedral - VedralWeb.cz Copyright © 2019 www.ubytovanijachymov.cz